Román-magyar fordítgatások

Ha román-magyar illetve magyar-román szakfordítgatásra van szüksége, legyen az egy egy vincellérekről szóló monográfia, a pákászat rejtelmeit feltáró tanulmány, vagy a csíkászat csínját-bínját részletező szakdolgozat, vagy akár a gerencsér mesterségről írott történelmi regény, de nincs kizárva a tobakos mesterséget részletesen taglaló vaskos könyv sem, forduljon hozzám bizalommal a 0770 hatvannyolc 2818-as telefonszámon (Szatmár megye, Románia)

Ámbra

Olvasgattam a híreket, és azt írja, hogy találtak egy hatalmas méretű ámbrát. Utána kellett néznem annak, hogy mi az ámbra, és megtudtam, hogy az ámbra az a váladék, amit az ámbráscet kiöklendez a tengerbe, ahol aztán megszilárdul, és egy viaszos, büdös anyag lesz belőle, amit aztán az illatszeriparban hasznosítanak. Az ámbra angolul AMBERGRIS, ezt könnyű lesz megjegyezni, ha felosztjuk AMBER + GRIS formában, ahol az AMBER az borostyánkő angolul, a gris pedig hasonlít a gríz szóra, vagyis az angolok szerint az ámbra egy olyan anyag, amelyik hasonlít a borostyánkőre is és a grízre is. Az amber és az ámbra pedig lettrikus formájukat tekintve is hasonlítanak egymásra.

Fogalmazás a fogyasztóvédelemről

A fogyasztóvédelmi hivatal megbüntette a polgármesteri hivatalt, mert a központi park fáira nem függesztette ki a “vigyázat, hullanak a falevelek” feliratot, és ezáltal veszélyeztette a város lakóinak testi épségét, ugyanis a lehullott falevelek, főleg esős időben csúszóssá tehetik a járdát.

The Office of Consumers Protection has penalized the Mayor’s Office, because it didn’t post up the following lettering “Warning! The leaves are falling!” on the trees of the central park, hereby it endangered the bodily integrity of the inhabitans of the city, scilicet the fallen leaves, especially in weet, can make the sidewalk slippery.

Itt most az volt a legnehezebb, hogy az ugyanis az angolul SCILICET. Ez a szó felbontható SCI + LI + CET ahol a SCI bizonyára a SCIENCE (tudomány) rövidítése, a szó többi része pedig az ecetre emlékeztet, tehát az ugyanis angolul tudományos ecet, tudni illik az ecet tudományos receptjét.

A másik fontos tanulság az volt, hogy az esős idő angolul WEET. Ez logikus, hiszen a WET azt jelenti, hogy nedves, a WEET pedig azt jelenti, hogy esős idő, a megduplázott e betű bizonyára arra utal, hogy esős időben nagyon nagy a nedvesség 🙂

Redőnygurtni

Eddig még soha nem hallottam ezt a gurtni szót, állítólag magyarul van, a gurtni az a szalag, amellyel felhúzzuk, illetve leengedjük a redőnyt. Itt most sokkal inkább a magyar változatot kell megjegyezni, hiszen az angol változat roppant egyszerű: blinds belt. A gurtni az a szalag, amivel a redőnyt szoktuk gurítani. Ezt a mondókát találtam ki a gurtni szó megjegyzésére arra utalva, hogy kísérteties a letrikus hasonlóság a gurtni és a gurítani szó között.

Az angol nyelvtani gyakorlat fordítások során

Az amerikai függetlenségi nyilatkozatból származik a következő idézet:

Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes, and accordingly all experience hath shawn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.

Az általam létrehozott magyar változat:
A józan ész kétségtelenül azt diktálja, hogy a hosszú ideje hatalmon levő kormányokat ne váltsuk le apró-cseprő és csupán átmenetileg fennálló okok miatt, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy az emberek a nehéz időkben inkább a szenvedést választják ahelyett, hogy érvényt szerezzenek saját jogaiknak az általuk megszokott kormányzati formák megszüntetése által.

Itt most az volt egy kicsit nehéz, hogy a prudence az eredetileg óvatosságot jelent, de most itt a józan ész jobban hangzott, az indeed azt jelenti, hogy valóban, de itt most a kétségtelenül szó jobban hangzott, mert az indeed csupán ki akarta hangsúlyozni a mondanivalót. A light itt most nem fényt jelent, hanem az egyik jelentésárnyalatának a könnyűnek a továbbgondolásáról van szó, így lesz belőle jelentéktelen, vagy ahogy én mondtam, apró-cseprő, a transient azt jelenti, hogy múlandó, de az rosszul hangzik, hogy múlandó okok, sokkal jobban hangzik az átmenetileg fennálló. Eddig még nem találkoztam a RIGHT szónak igeként való használatával, TO RIGHT THEMSELVES, itt úgy gondoltam, hogy valami olyasmit jelent, hogy kivívni a jogokat. Az abolish szóról is azt gondoltam, hogy csak törvények eltörlését jelentheti, de az angolok gyakran használják a “kormány eltörlése” kifejezést (abolish the government), és legvégül a form szóról gondoltam azt, hogy itt nem csak úgy jelzők nélküli formák, hanem kormányzati formák eltörléséről van szó, de az eltörlés magyarul nem hangzik jól, ezért használtam a megszüntetés szót.

A tényleges hatalom

Az amerikai függetlenségi nyilatkozatból idézem a következő mondatot:

That to secure these rights, Governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed

Az általam lefordított magyar változat:
Annak érdekében, hogy ezeket a jogokat megvédjék, az emberek kormányokat hoznak létre, amelyek hatalma éppen a kormányzottak beleegyezéséből fakad.

Itt most a JUST szó volt a nehéz, mert első látásra nem tudtam, hogy mire vonatkozik, a powers szó előtt áll, ezért első látásra azt gondoltam, hogy erre a szóra vonatkozik, hát igen, valóban arra vonatkozik, de akkor még nem tudtam elképzelni, hogy hogyan. A Vecseklőy József által lefordított magyar változatból hiányzott ennek a bizonyos JUST szónak a magyar megfelelője, ezért a román változat segítségével fejtettem meg a rejtélyt, és a fenti fordítás a román változat magyarra történő átültetése, de ha jobban meggondoljuk, akkor lehetett volna sokkal jobban is fordítani, éspedig azért mert ez a JUST valóban a POWERS szóra vonatkozik, ha a következő formában fordítjuk le:
Annak érdekében, hogy ezeket a jogokat megvédjék, az emberek kormányokat hoznak létre, amelyek tényleges hatalma a kormányzottak beleegyezéséből ered.
Egyszóval azt akarja mondani, hogy egy kormányzatnak akkor van valódi hatalma, ha a néptömegek támogatását élvezi.

Az amerikai függetlenségi nyilatkozat

Az amerikai függetlenségi nyilatkozat első mondatát idézem:

When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have conected them with another (people), and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the Laws of Nature and a Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

A dőlt betűkkel írt szöveget én ékeltem közbe, az eredeti szövegben nem szerepelt. Azért ékeltem közbe a people szót, hogy érzékeltessem, hogy az eredeti szövegben az nem szerepel, de magától értetődik.
A szöveget magyarra fordítottam, íme:
Amikor az emberi események sodrásában egy nép számára szükségessé válik, hogy elszakítsa azokat a politikai kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a földi hatalmak között azt a különálló és egyenrangú helyet, amelyet a Természet Törvényei és a Természet Istene jelölt ki számára, a világ közvéleménye iránti tisztelet megkívánja, hogy kimondja azokat az okokat, amelyek különválásra ösztökélték.

Itt most az volt a nehéz, hogy amikor azt mondja, hogy “elfoglalja a helyét a világban”, akkor azt nem úgy fejezi ki, hogy TO OCCUPY, hanem úgy, hogy TO ASSUME (felvállal). Az occupy bizonyára túl prózai lett volna, a felvállal az egy kicsit magasztosabb, továbbá azt is kifejezi, hogy ők nem foglalták el mások helyét, hanem a saját helyüket foglalták el, vagyis a saját szerepüket vállalták fel. A helynek nem azt mondja, hogy place, hanem azt mondja, hogy station.

Ismét a közbeékelésekről

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának 9 paragrafusának 8 bekezdését idézem, a betoldásokat dőlt betűkkel írtam:

No title of nobility shall be granted by the United States: and no person holding any office of profit or trust under them shall, without the consent of the Congress, accept of any present, emolument, office or title of any kind whatever from any King, Prince or foreign State.

Magyar nyelven tolmácsolva:
Az Amerikai Egyesült Államok semmilyen nemesi címet nem fog adományozni senkinek, és az Egyesült Államok fennhatósága alá eső egyetlen fizetett vagy bizalmi tisztséget betöltő személy sem fog elfogadni az Országgyűlés beleegyezése nélkül semmilyen típusú ajándékot, tisztséget vagy címet semmilyen királytól, hercegtől vagy idegen államtól.
Itt most a betoldásokon kívül az volt a nehéz, amikor azt mondta, hogy OFFICE OF PROFIT, tehát az office az irodát, hivatalt jelent, de jelenthet tisztséget is, az office of profit javadalmazással kompenzált tisztséget jelent, az OFFICE OF TRUST pedig bizalmi állást, bizalmi tisztséget jelent, a kettő egymás mellett pedig első látásra nagyon furcsán hangzott (office of profit or trust), a mellékmondat végén az under them pedig visszautal az Egyesült Államokra. Nagyon furcsa volt számomra az ANY KIND WHATEVER is, ez valahogy úgy hangzik tükörfordításban, hogy semmilyen típusú akármi.

Szpeleológia

A szpeleológia barlangtant jelent, angolul SPELEOLOGY, románul speologie. Itt azt kell megfigyelni, hogy a románok kihagyták a LEO betűcsoportot ebből a szóból, mert azt gondolták, hogy a barlangtan nem pénz kérdése, és a leo oroszlánt jelent, amiről a románok a nemzeti fizetőeszközüket elnevezték. A magyarok benne hagyták a LEO (oroszlán) kifejezést a barlangtan (szpeleológia) szóban, ugyanis a magyarok Bilicsi Tivadar “Évike az állatkertben” című dalának köszönhetően az oroszlánról a barlangra asszociálnak

(Apu, hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába?)

Fejadó

Az amerikai alaptörvényből idézek egy passzust:

No capitation or other direct tax shall be laid, unless in proportion to the Census or Enumeration herein before directed to be taken.

Ez magyarra átalkalmazva a következő alakot ölti magára:

Nem lesz kivetve semmilyen fejadó vagy más egyenes adó, csak a fent leírt módon végrehajtott népszámlálás vagy összeírás eredményeivel arányos módon.

Itt most a fejadó az újdonság. A fejadó olyan adónem, amely nem veszi figyelembe a megadózandó személy gazdasági teljesítményét, megvalósított jövedelmét, minden személy egyenlő mértékben adózik, egyedüli kritérium a személyek száma. A fejadó angolul CAPITATION. Ezt könnyű lesz megjegyezni, hiszen románul is hasonlóan hangzik (capitație) és a szótöve a román cap (fej) szóra vezethető vissza.
További újdonság, hogy a CENSUS angolul népszámlálást jelent, ez a szó a cenzúrát juttatja eszünkbe, és a cenzúra a népszámlálás adatai alapján lesz kialakítva. A népszámlálás angolul továbbá lehet NOSE COUNT is, ami ropppant vicces, hiszen orrszámlálást jelent. Az biztos, hogy csak páratlan szerveket érdemes megszámolni, ha pontos eredményt akarunk kapni, mert ha a füleket számoljuk, akkor az eredmény kétszer akkora lesz 🙂