Fülhallgató

A bluetooth fejhallgató angolul BLUETOOTH HEADSET, de hát ahogy én megvizsgálom ezt a téglalap alakú eszközt, nekem sokkal inkább fülhallgatónak tűnik, ezért rákerestem a fülhallgató szóra a szótárban, és azt válaszolta, hogy az lehet earplug (tükörfordításban: füldugó, és hát valóban ez a fülhallgató egy dugószerű tárgy, amit bedugnak a fülbe), EARPHONE (tükörfordításban fülhang, és hát ténylegesen fülbe vitt hangról van szó), EARPIECE (tükörfordításban füldarab, és hát valljuk be őszintén egy fülbe elhelyezett darabról beszélhetünk), EARBUD (tükörfordításban fülrügy, vagy fülbimbó, ez a legviccesebb, Bud Spencer nem is gondolta volna, hogy valamikor a technika lehetővé fogja tenni, hogy bedugjuk a fülünkbe, és hát valóban egy fülbe helyezhető bimbó alakú tárgyról van szó) 🙂

A villamos-energia törvény

A net.jogtar.hu oldalról másoltam az alábbi szöveget, majd lefordítottam angolra

2007. évi LXXXVI. törvény
a villamos energiáról1

Act number LXXXVI of 2007 on electricity

Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés érdekében történő érvényesítése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű villamosenergia-ellátása, a magyar villamosenergia-piacnak az Európai Közösség egységesülő villamos energia piacaiba történő integrációja, az Európai Közösségek jogszabályainak való megfelelés, és a mindezek megvalósítását biztosító, az objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szabályozás kialakítása érdekében a következő törvényt alkotja:

The Parliament in order to create a competitive electricity market, and to enforce the principles of the energy efficiency and energy saving for the sake of sustainable development, and in order to create a secure, undisturbed electricity supply with a transparent cost structure and adequate quality, in order to integrate the hungarian electricity market into the electricity market of the European Community, which is getting uniform, in order to match to the legislation of the European Community and in order to create a regulation which assures the implementation matching to the requirements of the objective, transparent and equal treatment creates the following act:

I. Fejezet

Chapter I

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Introductive provisions

A törvény célja

The goal of the law

a) a gazdaság versenyképességének segítése a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakításán keresztül,

a) to help the competitiveness of the economy through forming the effectively working competitive market of electricity

b) a fenntartható fejlődés érdekében az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek érvényesítése,

b) to enforce the principles of the energy saving and energy efficiency in order to create the sustainable development

c) a villamosenergia-hálózatokhoz – az objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelő – hozzáférés biztosítása,

c) to assure the – objecvtive, transparent and equal treatment compatible – acces to the electrical grid

d) a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű villamosenergia-ellátása,

d) to assure a secure, disturbless electricity supply – with adequate quality and transparent cost structure – for the users

e) a felhasználók érdekeinek hatékony védelme,

e) the efficient protection od the interests of the users

f)2 a magyar villamosenergia-piac integrációja az Európai Unió egységesülő villamos energia piacaiba, különös tekintettel a transz-európai hálózatok létrehozására és fejlesztésére, valamint a villamosenergia-rendszer együttműködési képességének ösztönzésére,

f) the integration of the hungarian electricity market into the uniting electricity markets of the European Union, with special emphasis of creating and developing of the transeuropean grids, and stimulation of the collaborating capacity of the electricity system,

g) új termelő kapacitások és új hálózati infrastruktúra létesítésének, a villamosenergia-piacra új szereplőként belépők megjelenésének az elősegítése,

g) the furtherance of creating new productive capacities and grid infrastructure, and appearance of new economical agents on the electricity markets,

h) a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése.

h) the furtherance of the production of the electricity collected from renewable resources, and electricity produced by cogeneration

Tömegverekedés Antwerpenben

Az egyik hírportálon olvastam azt, hogy tömegverekedés volt Antwerpenben, és arra figyeltem fel, hogy ez a bizonyos hírportál Antwerpent flamand városnak nevezi. Azt már tudtam, hogy Antwerpen Belgiumban van, és nem értettem, hogy mitől flamand, miért nem belga? Nem igazán figyeltem én eddig erre a flamand szóra, hallottam már, de nem néztem utána, hogy mit jelent, még azt is tudtam, hogy valamilyen népcsoport neve, de hát nem néztem utána pontosan, hogy hol él ez a népcsoport. A Wikipédiából megtudtam, hogy a flamandok a Belgium északi részén levő Flandriában laknak, ez a Flandria bizonyára egy régió, amelyikben Antwerpen is található. A flamand nép szimbóluma a sárga háttérben levő fekete oroszlán, bizonyos mértékben hasonlít a Peugeot emblémájára. A lényeg az, hogy nagyon sok dolgot megtanulhatunk, ha egyszerűen csak figyelmesen olvasgatjuk a híreket, és nem siklunk el semmi mellett, úgy ahogy én egész eddigi életemben elsiklottam a flamnd szó mellett. A flamand nép angolul FLEMISH people vagy FLEMINGS. Könnyű megjegyezni, a lényeg az, hogy a tudás kíváncsiság kérdése. Ha én bármikor is kíváncsi lettem volna arra, hogy kik a flamandok, akkor már régen tudnám.

Zsinat

A pap mondta prédikáció közben, hogy Kopácsi István volt az első Kárpát-medencei zsinat elnöke. Hirtelen arra gondoltam, hogy vajon, hogyan mondanám én ezt angolul, és rájöttem, hogy a zsinat angol megfelelőjét még nem ismerem. Nagyon könnyű, mert a zsinat angolul lehet SYNOD, ami kísértetiesen hasonlít a magyar változatra, vagy lehet COUNCIL, ami tanácsülést jelent, és a zsinat bizonyos értelemben hasonlít egy tanácsülésre. Szóval akkor a fenti mondatot úgy mondanám angolul, hogy: “Kopácsi István was the president of the first Synod of the Carpathian Basin.”

Munkavédelmi törvény

A net.jogtar.hu oldalról másoltam az alábbi szöveget, és lefordítottam angolra:

5/1993. (XII. 26.) MüM rendeleta munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Ordinance number 5/1993 (XII.26) of the Labour Department on applying of certain disposals of the Act XCIII of 1993 on labour protection

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján – az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, illetőleg a 13. § (1) bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

According to the power entitled by the Act number XCIII of 1993 on labour protection (henceforth: Mvt) regarding to the concerned advocacy organizations of the employers and employees and the line (1) of the paragraph 13 in concert with the Finance Minister, I bring the following provisions:

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI

The requirements of the secure and healthily unendangering work

1. §2 Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

The list of the dangerous capital equipments regulated by Mvt paragraph 21 line (2) is contained by the appendix number 1/a.

3. §5 (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

The owner-operator shall do the periodic technical revisory by 5 years, if any law, standard or working documentation does not prescribe shorter revisory period.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és – ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte – annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania.

The person or organization, who executes the revisory shall include the result of the revisory in a minute-book and – if the revisory was made by a person other than the owner-operator employer – az exemplar of it must be delivered to the owner-operator employer.

Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

The owner-operator employer is obliged to keep the minute-book till the next revisory.

(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

The capital equipment (machine) established by the Mvt paragraph 23 line (1) may be used outside of the place of business only if according to the placed stamp it can be evidently found out that the revisory was made according to the period established in line (1).

A tisztítótűz megtisztította angol tudásomat

Amikor a templomban a pap elmagyarázta, hogy a purgatórium az egy olyan hely, ahol a halál után a bűnös lelkek tűz által megtisztulnak mielőtt belépnének a menyországba, és azt is hozzátette, hogy a purgatórium és a tisztítótűz egy és ugyanaz a dolog, és ezáltal kibővítette eddig hiányos vallási műveltségemet, akkor eszembe jutott, hogy a Pokolgépnek is volt egy tísztítótűz című dala, és az Iron Maidennek is volt egy Purgatory című dala, és azonnal világossá vált számomra, hogy a tisztítótűz angolul purgatory. Ebben az az érdekes, hogy a hiányos vallásos műveltségem bővítése közben, a meglevő rockzenei műveltségem hozzásegített ahhoz, hogy megtanuljak egy angol szót szótár nélkül 🙂

Tundra bugyi

Most hallottam először ezt a szót még magyarul is, az interneten keresgélve rájöttem, hogy ez vastag, téli, meleg bugyit jelent, és kíváncsi voltam, hogy vajon, hogy mondják angolul a tundra bugyinak. Először a Toyota Tundra bukkant fel a webrengetegből, aztán a Wikipédiából megtudtam, hogy a tundra az egy hideg földrajzi zóna, ahol a fák nem tudnak megnőni a hideg miatt. Ez a földrajzi értelemben vett tundra angolul is tundra. Bizonyára viccből mondják azt, hogy tundra bugyi arra célozva, hogy ha a tundrára mész, akkor ilyen vastag úgynevezett tundra bugyit húzzál magadra, a vicces szlengszerű jellegből kiindulva angolul is mondhatjuk viccesen, hogy tundra knickers, de a képkeresővel ellenőrizve a lehetséges szavakat, nekem úgy tűnt, hogy a komoly és nem vicces angol fordítása a tundra bugyinak az a woolen panties, vagyis gyapjúból készült bugyi.

Visszterhes angolul

A visszterhes angolul ONEROUS. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha jobban megvizsgáljuk most kivételesen először a szó magyar változatát, amely felbontható VISSZ + TERHES formában, az angol változat pedig az ERŐS NŐ kifejezés angolosan álcázott formája, az EROUS az erős szó ügyetlen utánzása, az ON pedig a NŐ álcázott formája. Szóval arról van szó, hogy az erős nő először ágyba visz (innen a VISSZ), aztán terhes lesz (innen a TERHES) és aztán fizetheted a gyerektartást, ugyanis a visszterhes szó azt jelenti, hogy fizetni kell. Így már teljesen logikusan érthető az összefüggés a szó angol és magyar változata valamint jelentése között, amelyek kéz a kézben járnak.

Abszolút önkontroll

Mi az abszolút önkontroll?
Amikor pillanatnyi fellángolásodat eloltja az agyvized.
What is the absolute self-control?
When your brainwater extinguishes your momentany heartburn.

Ennek a viccnek a fordítása közben utána kellett néznem a tűz eloltásának, és találtam egy nagyon vicces szinonímát, azt mondja, hogy rake out the fire vagyis tükörfordításban az annyit tesz, hogy kigereblyézni a tüzet. Úgy látszik, hogy az angol tűzoltók nem öntözőcsővel oltják a tüzet, hanem gereblyével 🙂 A fellángolás a szótár szerint lehet kindling, recrudescence, reinactment vagy tidal wave, de igazából egyik sem tetszett ezek közül, ezért maradtam a hagyományos heartburn szónál.

Szakzsargonok fordítása

Az első szabászati témájú szövegeket szabómesterekkel konzultálva fordítottam le, így manapság már nem jelent gondot számomra az hogy vajon mit jelenthet a stircelés, vagy az, hogy hogyan kellene románul megfogalmazni azt, hogy szétvasalni vagy összevasalni. Ezek a kifejezések nincsenek benne semmilyen szótárban, és az interneten keresgélve is nagyon nehéz valami kézzelfoghatót találni ebben a témakörben. Fordítottam már merülő szivattyúkhoz mellékelt javítási útmutatót, nem hangzik számomra idegenül a dézsmazár, és azon is túl vagyok már, hogy napokon keresztül keresgéltem a velőűrszeg román megfelelőjét. Forduljanak tehát hozzám bizalommal, hogy ha szakszövegek román-magyar/magyar-román fordításáról van szó.

Telefonszámom: 0770 68 28 18